М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетінің «Наука» журналында жариялану үшін жіберілетін мақалаларды рецензиялау тәртібі

М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетінің «Наука» журналында жариялану үшін жіберілетін мақалаларды рецензиялау тәртібі

  1. М.Дулатоа атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетінің «Наука» журналында жариялау үшін ұсынылатын қолжазбаларды рецензиялаудың тәртібі осы. (бұдан әрі — Редакция) авторлардың ғылыми мақалаларын жариялау үшін ұсынатын қолжазбаларын (бұдан әрі-қолжазба) рецензиялау тәртібін айқындайды.
  2. Авторлық материалдарды (бұдан әрі — ресімдеу ережесі) ескермегенде қарауға ұсынылған қолжазбалар тіркеуге қабылданбайды.
  3. Редакцияға келіп түскен ғылыми мақаланың қолжазбасын ғылыми-редакциялық бөлім қызметкері журналдың дұрыс ресімделуі және ғылыми сәйкестігі тұрғысынан қарастырады. Барлық талаптарға сәйкес келген жағдайда қолжазба тіркеледі, қолжазба авторына қолжазбаның қарауға қабылданғаны туралы хабарлама жіберіледі.
  4. Редакцияға жариялау үшін ұсынылған әрбір қолжазба сараптамалық бағалау мақсатында рецензиялау рәсімінен өтеді. Автордан қолжазба берген кезде сыртқы рецензия ұсынылады, бұл рецензиялаудың әдеттегі тәртібін жоққа шығармайды.

4.1 Қолжазбаны рецензиялауды мақала тақырыбына неғұрлым жақын ғылыми мамандануы бар рецензент жүзеге асырады.

4.2 Редакциялық алқа мүшелері болып табылмайтын сыртқы рецензенттерді (ғылыми докторларын немесе кандидаттарын, оның ішінде тәжірибелі мамандарды) тартуға құқылы.

4.3 Рецензент автор немесе рецензияланатын қолжазбаның тең авторы, сондай-ақ автордың ғылыми жетекшісі және автор жұмыс істейтін бөлімшенің қызметкері бола алмайды.

4.4 Рецензент оған рецензиялау үшін қолжазбаларды жіберген кезде осы қолжазба авторлардың зияткерлік меншігі болып табылатындығы және жариялауға жатпайтын мәліметтерге жататындығы туралы хабарланады.

Рецензенттерге тыйым салынады:

– қолжазбаны өз қажеттіліктері мен үшінші тұлғалардың қажеттіліктері үшін пайдалану;

– қолжазбаны өз қажеттіліктері мен үшінші тұлғалардың қажеттіліктері үшін пайдалану;

– қолжазбадағы жарияланғанға дейінгі ақпаратты жария етуге;;

– қолжазбаны бас редактордың келісімінсіз басқа тұлғаға беруге;

– қолжазбада қамтылған материалдарды өз мүддесі үшін жариялағанға дейін пайдалануға;

4.5 Автор мен рецензенттің қарым-қатынасы журнал редакциясы арқылы жүзеге асырылады.

4.6 Редакция авторға рецензент туралы мәліметтерді бермеу құқығын өзіне қалдырады.

  1. Қолжазба рецензентке авторлар туралы қандай да бір мәліметтер көрсетілмей беріледі.Рецензия қолжазбаны объективті бағалап, оның ғылыми және әдістемелік жетістіктері мен кемшіліктеріне жан-жақты талдау жасалуға тиіс.Рецензия еркін нысанда жасалады, міндетті түрде мынадай ережелер көрсетіледі:

1) Қолжазбаның жариялануға ұсынылған өзектілігі.

2) қолжазбада қаралатын зерттеу нәтижелерінің ғылыми жаңалығы.

3) Білім саласында теория мен практиканы одан әрі дамыту үшін проблеманы немесе алынған нәтижелерді қою маңыздылығы қарастырылады.

4) Қолжазба негізділігі мен орындылығы иллюстрациялық материалдарды пайдалану кестелерде, олардың өзектілігі, тақырыпқа сәйкестігі.

5 Зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне қорытындылардың сәйкестігі.

6) Материалды баяндаудың айқындығы: стиль, терминология, тұжырым.

7) Әдеби көздерді зерттеу сапасы.

5.1 Рецензияның қорытынды бөлімінде қолжазба туралы жалпы негізделген тұжырымдар және оны журналда жариялаудың орындылығы, жарияланудан бас тарту немесе оны пысықтау қажеттігі туралы нақты ұсыныс болуы тиіс.

5.2 Рецензиялау нәтижелері бойынша қолжазба:

1) жариялануға мақұлданған.

2) Жариялаудан бас тарту. Қолжазбаға теріс баға берілген жағдайда рецензент өз қорытындыларын негіздейді және шешім қабылдауға әсер еткен сәйкессіздіктерді көрсетеді.

3) пысықтауға және ескертулерді жоюға бағытталған;

5.3. Қолжазба бір немесе бірнеше өлшемдерге сәйкес келмеген жағдайда рецензияда мақаланы пысықтау қажеттілігін көрсетеді және авторға ескертулерді жою жөнінде ұсыныстар береді.Қолжазба авторы электрондық пошта арқылы хабарлама алғаннан кейін 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей қолжазбаның соңғы нұсқасына барлық қажетті түзетулерді енгізуге және түзетілген мәтінді және ілеспе хатты рецензентке редакцияға қайтаруға тиіс.Автор пысықтаған қолжазбалар, сын ескертпелер жасаған рецензентке қайтадан рецензиялауға жіберіледі.Автор рецензенттің конструктивтік ескертулерін жоймаған немесе оларды дәлелдей алмаған қолжазбалар жариялануға қабылданбайды.

5.4 Автор рецензенттің ескертулерімен келіспеген жағдайда, ол қайтадан рецензиялау туралы өтініш бере алады немесе қолжазбаны кері қайтарып алады, бұл туралы жазбаша түрде редакцияны хабардар етуі және қолжазбаның қараудан алынғаны туралы растама алуы тиіс.

5.5 Журнал редакциясы автордың сұрауы бойынша қолжазбаның қаралу барысы және қабылданған шешім туралы хабардар етеді. Ақпарат тек қолжазба авторына беріледі.

5.6 Редакция қолжазба авторына дәлелді бас тартуды немесе рецензияның көшірмесін жібереді.

5.7 Қолжазбаны жариялау егер біреудің авторлық құқығын немесе жалпыға бірдей қабылданған ғылыми этика нормаларын бұзуға әкеп соқса, онда журнал редакциясы теріске шығаруды жариялауға, сондай-ақ құқықты бұзу фактісі туралы мүдделі тұлғаларды хабардар етуге құқылы.

5.8 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне сұрау салу бойынша ұсынылады және рецензиялар журнал редакциясында 5 жыл бойы сақталады.