Авторларға арналған ережелер

Авторларға арналған ережелер

Қостанай қаласындағы М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетіндегі «Наука» ғылыми-өндірістік журналы ғылыми мақалаларды жариялауға арналған.

1.»Наука» журналында мақаланы жариялау үшін электронды түрде және ақ қағазға басылған А4 форматты. (түпнұсқа 1 дана) қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.

  1. Мақала көлемі 5-10 бет, мәтін Times New Roman гарнитурасымен теріледі, көлемі 14, 1 интервал арқылы, парақтың бір жағында ғана басылады.
  2. Мәтіндегі барлық формулалар оң жағынан нөмірленеді. Олардың астында шартты таратып жазу (белгілері) толық жазылуы келтіріледі.
  3. Мәтіндегі әдебиеттерге сілтемелер араб цифрларымен шаршы жақшада белгіленеді. Кестелік сілтемелер кестенің астында орналасады.
  4. Мақалаға қоса беріледі:

ілеспе хатавтор (авторлар) туралы мәлімет бар: Тегі, Аты, Әкесінің аты, жұмыс орны, лауазымы, ғылыми дәрежесі және атағы (қандай да бір қысқартусыз)

рецензенттің мәліметтері (Тегі, Аты, Әкесінің аты, жұмыс орны, лауазымы, ғылыми дәрежесі және атағы) көрсетілген тиісті тақырып бойынша ғалым немесе маманның мақаласына реценз

– журналдың бір нөмірінде бір автордан 2 мақала (соның ішінде тең авторлықта) жарияланады.

  1. Журналдың әрбір мақаласында міндетті түрде келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс:

– мақала мазмұнының тақырыбына сәйкес келетін МРНТИ коды;

– Аты-жөні, факультеті немесе басқа құрылымдық бөлімше, ұйым, қала, пошталық индексі, елі (қысқартусыз).

– мақаланың атауы;

– «Кіріспе», «Объект және әдістеме», «Зерттеу нәтижелері», Қорытынды» бөлімдерне әдебиет көздеріне тізімдеме автор сілтеме жасайды.

– тақырыптың үш тілдегі өзектілігі мен жаңалығы туралы аннотация (қаз., ағыл., орыс.) әр тілде 4-6 жолдан артық болмауы керек;

– Суреттер (JPEG, GIF форматы; MSWord құралдарымен орындалған суреттер бірыңғай тұтастыққа топталуы тиіс), кестелер мен формулалар (Microsoft Equation формулаларының редакторында орындалған) – жеке парақта қайталанады.

– мақаланың мазмұны бойынша түйінді сөздер (15-40 сөз немесе сөз тіркесі). Әрбір кілт сөз немесе сөз тіркесі үтірмен ажыратылады, үш тілде бөлінеді (қаз., ағыл., орыс.);

– пайдаланылған әдебиеттердің библиографиялық тізімі мақаладан кейін орналастырылады және Р7.0.5-2008 «библиографиялық сілтеме» МЕМСТ бойынша роман әліпбиінде (латын әліпбиінде) ресімделеді.

– ағылшын тілінде ұсынылған мақалалар тегін жарияланады.

  1. Мақала мазмұнына авторлар жауапты

Мақаланы рәсімдеу үлгісі

МРНТИ: 65.33.29

Ж. Ж. Назарова, кафедра оқытушысы

«Стандарттау және тамақ технологиялары» 1

М. Дулатов атындағы 1Костанайский инженерлік-экономикалық университеті. 

110007, Қостанай, Қазақстан 

Зығыр ұнын пайдаланып нан-тоқаш өнімдерінің технологиясы

Түйіндеме. Зығыр майы ұндық, кондитерлік және нан-тоқаштық рецертурасына функционалдық компоненттік реттінде кіреді.

Аннотация. Льняная мука в качестве функционального компонента вводится в  рецептуры мучных кондитерских и хлебобулочных изделий.

Abstract. Linen flour as a functional component is added to compoundings of flour candy stores and bakery products.

Түйінсөздер:зығыр ұны, бидай ұны, лигниндер, тағамдық талшық..

Ключевые слова: льняная мука, пшеничная мука, лигнины, пищевое волокно.

Key words: flax flour, wheat flour, lignins, food fiber.

Кіріспе

 Объект және әдістеме

 Зерттеу нәтижелері

 Қорытынды

 Пайдаланылған әдебиеттертізімі

 Журналдарда жарияланған орыс тілді мақалаларды ұсыну мысалы:

Malyshev V. V., Starkov A. V., Fedorov A. V. VestnikMoskovskogoaviatsionnogoinstituta, 2016, vol. 19, no. 4, pp. 56-64.

Жинақтардан орыс тілді мақалаларды ұсыну мысалы:

Gromov S. A. Problemyregistratsiiprav, fiksatsii i udostovereniyayuridicheskikhfaktovgrazhdanskogoprava, Sbornikstatei, Moscow, 2015, pp. 3-8.

 Конференциялардың орыс тілді материалдарын ұсыну мысалы:

Orlov A. I., Ruhlinskij V. M., Sharov V. D. Materialy I Mezhdunarodnoikonferentsii «Strategicheskoeupravlenie i kontrolling v nekommercheskikh i publichnykhorganizatsiyakh: fondy, universitety, munitsipalitety, assotsiatsii i partnerstva», Moscow, 2017, issue 1, pp. 108-114.

 Интернет-ресурстардан орыс тілді материалдарды ұсыну мысалы:

Evstratov V.I. Elektronnyizhurnal “Trudy MAI”, 2017, no 54, available at: http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=29685 (accessed 20.04.2019)

 Кітаптарды ұсыну мысалы:

Kostin L.E. Obespechenienadezhnostislozhnykhtekhnicheskikhsistem v ekstremal’nykhsituatsiyakh (Ensuring the Reliability of Complex Technical Systems in Extreme Situations), Moscow, Progress, 2016, 215 p.

Кітаптың тарауын ұсыну мысалы:

Kostin L.E. Obespechenienadezhnostislozhnykhtekhnicheskikhsistem v ekstremal’nykhsituatsiyakh (Ensuring the Reliability of Complex Technical Systems in Extreme Situations), Moscow, Progress, 2017, ch.3.2, pp.124-168 (215 p.).

Диссертацияны ұсыну мысалы: 

Kuzin D.P. Vkhozhdenienauchno-proizvodstvennykhpredpriyatii v rynochnyeotnosheniya (The Entry of Scientific and Industrial Enterprises in the Market Economy), Doctor’s thesis, Moscow, MSU, 2018, 120 p.

 Банк деректемелері: «АО Jýsan Bank»

ЖМ «М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университет» Қостанай қаласы, Чернышевский көшесі, 59, КБЕ 17, БСН 960840000146, есеп айырысу шоты KZ05998GTB0000014281, Қостанай қаласы,» Jýsan Bank «АҚ, БИК TSES KZKA, Тел.: +7(714)2-28-02-58, факс + 7 (714)2-28-15-95, 28-01-59,e-mail: nauka.kineu.kz@mail.ru

«ҚР Халық Банкі» АҚ ҚОФ банктік деректемелері»:

ЖМ «М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университет» Қостанай қ., Чернышевский к-сі, 59, КБЕ 17, БСН 960840000146, есеп айырысу шоты KZ526010221000038824, Қостанай қ., «ҚР Халық Банкі» АҚ ҚОФ HSBKKZKX, КНП 861, Тел.: +7(714)2-28-02-58, факс +7(714)2-28-15-95, 28-01-59, e-mail:nauka.kineu.kz@mail.ru

Басылым құны 600 теңге, магистранттарға 300 теңге А4 форматының 1 бетіне.

Жақын және алыс шетел авторларына жарияланым тегін.