Журналды индекстеу

2012 жылғы 26 қыркүйектегі №66 шартқа сәйкес, «Наука» журналы «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ қалыптастырылатын Қазақстандық дәйексөз базасында (ҚазДБ) индекстеледі.

 

ҚазДБ бойынша импакт-факторды есептеу

ҚазДБ бойынша ағымдағы жылға импакт-фактор коэффициент ретінде анықталады, оның бөлгіштігі журналмен алдыңғы екі жылда жарияланған мақалалар санына тең, ал есептеуіш – бұл осы жарияланымдарға ҚақДБ ресурсымен қамтылған дереккөздерге сілтемелердің саны.

ҚазДБ бойынша 2017 жылға импакт-факторды есептеуге мысал

 

ИФ2017= A/B

 

мұндағы, А – 2015 және 2016 жылдары жарияланған мақалалардан 2017 жыл ішінде алынған дәйексөздер саны;

В – 2015 және 2016 жылдары журналда жарияланған мақалалардың саны.

ҚазДБ-на МЕМСТ 7.5-98 «Журналдар, жинақтар ақпараттық басылымдар. Басылып шығатын материалдарды баспалық рәсімдеу» және МЕМСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы жалпы талаптары мен қағидалары» стандарттарының талаптарына сәйкес келетін қазақстандық журналдар енгізілді.

«Наука» журналының Қазақстандық дәйексөз базасы (ҚазДБ) бойынша импакт-факторы 2017 жылы – 0,004, 2016 жылы – 0,006 болды.